Lưu ý: Tất cả các câu trả lời sẽ được gởi vào email này

nhiều nhất 2.000 ký tự
(Nên có hình)